cbuygo.com използва "бисквитки", за да Ти предостави най-доброто потребителско изживяване!

Условия за ползване

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "СиБайГо" ЕOOД и лицата ползващи електронния магазин находящи се на cbuygo.com 

 

Регистрация

Процедурата по регистрация на страницата е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на страницата. Страницата може да бъде разглеждана от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр, който се намира ТУК

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в страницата профил.

Общи

Чрез електронна поръчка от онлай магазин cbuygo.com могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, като СиБайГо не носи каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

Цени

Всички представени на страницата/електронния магазин цени са в български лева, румънски леи, единна европейска валута евро и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като СиБайГо си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на страницата/електронния магазин цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

 

Законова Гаранция. Информация за потребители

Всички представени на страницата и/или продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон +359 877 004606 ще получите цялата информация, по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на страницата и/или продавани в електронния магазин стоки/услуги. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели Общите условия за ползване на cbuygo.com. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата.

 

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от електронния магазин стока като използва по свой избор един от следните способи:

  1. Наложен платеж
  2. Плащане чрез услугата ePay
  3. Плащане в брой

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на СиБайГо, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока. В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателния протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на СиБайГо сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между СиБайГо и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на СиБайГо. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява и потвърждава сключването на договор от разстояние със СиБайГо ЕООД.Доставка

Доставката на поръчана от електронния магазин стока се извършва с куриер или чрез лично предаване. Доставки с куриер се извършват само на географската територия на Република България, Гърция и Румъния, което изключва доставки от/до български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката с куриер получателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка с куриер на поръчани чрез електронния магазин стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14:00 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14:00 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

 

ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер.

 

При всички случаи СиБайГо ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на СиБайГо ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на СиБайГо ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, СиБайГо ЕООД  задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

 Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемe последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на СиБайГо покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на СиБайГо не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на СиБайГо  за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на СиБайГо, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

Публикуване на ревюта за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани потребители. Публикуването на ревюта не е автоматично, а се извършва от СиБайГо, след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български/английски език и да съдържат само и единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците й, установени в процеса на използването й.

Няма да бъдат публикувани ревюта с различно от горепосоченото съдържание, включително, но не само ревюта: които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика, уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. СиБайГо не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

При всички случаи СиБайГо си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.

 

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от СиБайГо и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и в случаите за маркетингови и рекламни цели и анализи на СиБайГо, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, така и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от СиБайГо, както и целите на обработката и използването.

 

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Оборище, Драговица 21, вх. Г, ап. 76 СиБайГо ЕООД. Телефон за техническа поддръжка: +359-877-004606

 

Други

СиБайГо се ангажира да предоставя само услугите представени в страницата, по начина по който са представени. Цялата информация представена на страницата включително, но не само като дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като СиБайГо си запазва правото да я променя по всяко време без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на страницата, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на СиБайГо поръчки преди извършването ѝ. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. СиБайГо не носи отговорност за съдържанието и безопасността на страници, към които препращат линкове публикувани на нашия сайт. Кликването върху такива препратки и използването на страници към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящата страница изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на страницата се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

 СиБайГо не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от СиБайГо потребителско име и парола. Всяка направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на СиБайГо за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. на посочения от него за целите на регистрацията на страницата електронен адрес. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време от меню ''абонамент за информационен бюлетин'' достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на страницата и електронния магазин за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Профилите на ползватели, които нарушат условията за ползване на страницата и електронния магазин, както и профили на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.